INVESTIČNÝ PROFIL KLIENTA

K návrhu zmluvy číslo: Rodné číslo/IČO klienta:
Meno a priezvisko Finančného agenta: Registračné číslo:

Pred vyplnením si prosím prečítajte Poučenie v závere Investičného profilu Klienta..

Upozornenie pre Klienta!

Pri poskytovaní investičných služieb podľa § 73f zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o CP) je CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. (ďalej len „ Obchodník“) povinný požiadať Klienta alebo potenciálneho Klienta (ďalej len „Klient“) o poskytnutie informácie týkajúcej sa jeho znalostí a skúseností v oblasti investovania, o jeho finančnej situácii a investičných cieľoch.

V tejto súvislosti Vás Obchodník žiada, aby ste poskytli všetky požadované informácie. Poskytnutie presných, pravdivých a aktuálnych informácií umožní Obchodníkovi pri poskytovaní investičných služieb a ponuke finančných nástrojov konať vo Vašom najlepšom záujme. Poskytnuté informácie zároveň budú slúžiť na posúdenie zlučiteľnosti finančného nástroja alebo investičnej služby (resp. finančného nástroja) s Vašimi potrebami, charakteristikou a cieľmi. Obchodník prípadne finančný agent Vám poskytnú potrebné vysvetlenie k jednotlivým otázkam.

V prípade, ak je Klientom právnická osoba tento investičný dotazník vyplňte tak, aby zohľadňoval všetky osoby oprávnené konať v mene právnickej osoby (spoločnosti). V prípade ak Klienta bude zastupovať zástupca (zákonný zástupca alebo splnomocnenec) tento investičný dotazník vyplňte tak, aby časť preverenie znalostí a preverenie skúseností zohľadňoval Klienta ako aj všetky osoby oprávnené konať v mene Klienta (časť finančná situácia a investičné ciele zohľadňuje iba situáciu Klienta).

1. Váš vek:
a) do 50 rokov
b) od 51 do 60 rokov
c) nad 61 rokov
SPOLU
2. Rodinný stav (vypĺňa klient, ktorý je fyzickou osobou):
a) ženatý / vydatá (partnera som informoval o zamýšľanej investícii)
b) slobodný/á, rozvedený/á, vdovec/vdova
VÝSLEDOK

Preverenie znalostí

3. Aké typy finančných nástrojov poznáte, tzn., dokážete vysvetliť ich vlastnosti a rozdiely? (môžete zaškrtnúť aj viac možností)
a) Podielové listy (cenné papiere kolektívneho investovania)
b) Dlhopisy
c) Akcie
d) Žiadne
SPOLU

Preverenie skúseností

4. Aké typy investičných služieb a vedľajších služieb využívate alebo ste využívali? (môžete zaškrtnúť aj viac možností)
a) Portfólio management/podielové fondy/investičné životné poistenie
b) Obchodovanie cez obchodníka s cennými papiermi/forex
c) Žiadne
SPOLU

Finančná situácia klienta

5. Aké sú zdroje Vášho pravidelného príjmu?
a) Výživné, dávky, dôchodok a pod
b) Mzda
c) Príjmy z podnikania
d) Príjmy z prenájmu nehnuteľností
SPOLU
Pochádzajú investované finančné prostriedky z Vášho pravidelného prijímu?
a) Áno
b) NIE iné (investície, dedičstvo ,dar, výhra v súťaži, atď.)
6. Akú súčasť Vášho majetku (vrátane likvidných aktív, investícií, nehnuteľného majetku a pod.) predstavujú peňažné prostriedky pre zamýšľanú investíciu?
a) Všetky úspory alebo ich prevažná časť.
b) Menej než polovicu celkového majetku.
c) Menej než desatinu celkového majetku.
Nevyplňuje sa v prípade Dlhodobého investičného sporenia. VÝSLEDOK
7. V prípade, ak by došlo v krátkodobom časovom horizonte k niektorej z uvedených situácií, napríklad narodenie dieťaťa, kúpa nehnuteľnosti na hypotéku, strata zamestnania, odchod do dôchodku:
a) Všetky investované finančné prostriedky by ste vybrali a produkt zrušil.
b) Zrealizoval by ste čiastočný výber prostriedkov, no produkt by ste nezrušil.
c) Čiastočný výber by ste nerealizoval, lebo ho vnímate ako zníženie hodnoty Vášho sporenia a čakali by ste na príležitosť ďalšieho investovania.
VÝSLEDOK
8. Ako dlho by ste museli sporiť, kým by ste nasporili 100% Vašej zamýšľanej investície alebo cieľovej sumy sporenia, pri zachovaní terajšieho životného štandardu a zohľadnení výšky Vašich pravidelných príjmov a záväzkov?
a) Viacej než 5 rokov
b) Do 5 rokov
c) Do roka
SPOLU

Investičné ciele a únosnosť rizika

9. Na akú dlhú dobu uvažujete peňažné prostriedky investovať?
a) Do dvoch rokov
b) Na tri až štyri roky.
c) Na päť rokov a viac
VÝSLEDOK
10. S akou pravdepodobnosťou uvedený investičný horizont nedodržíte?
a) Investované peňažné prostriedky chcem mať kedykoľvek k dispozícii pre použitie k iným účelom.
b) Existuje možnosť, že investičný horizont nedodržím, ale som uzrozumený, že prípadné skrátenie investičného horizontu môže znížiť moje výnosy a spôsobiť stratu.
c) Investované peňažné prostriedky nebudem potrebovať k iným účelom investičný horizont celkom iste dodržím.
VÝSLEDOK
11. Aký je Váš subjektívny vzťah k riziku?
a) Nechcem podstupovať vysoké riziko. V prípade poklesu na finančnom trhu som ochotný akceptovať min. stratu.
b) Som ochotný podstúpiť riziko čiastočnej straty investovaných prostriedkov, ale nechcem riskovať úplnú stratu.
c) Som ochotný akceptovať riziko čiastočnej straty investovaných prostriedkov. Uvedomujem si, že v extrémnom prípade môže dôjsť k úplnej strate.
VÝSLEDOK
12. Za akým účelom chcete peňažné prostriedky investovať?
a) Účelom mojej investície je krátkodobé, časovo obmedzené investovanie finančných prostriedkov. Ich zhodnotenie očakávam v krátkom časovom horizonte a majú slúžiť svojmu účelu a to v blízkej budúcnosti (dôchodok, úspory na školné, účelovo vytvorené fondy podniku a pod.), pričom sa zároveň uspokojím s nižším výnosom.
b) Účelom mojej investície je zhodnotenie voľných finančných prostriedkov, ktoré majú vopred určený účel (podobne ako je uvedené pod písmenom a)), s vyšším výnosom, s ktorým môže byť spojené vyššie riziko a návratnosť kompletnej investície nie je zaručená.
c) Účelom mojej investície je investovanie finančných prostriedkov do takých nástrojov, ktoré môžu generovať nadpriemerný výnos. Pre tieto peňažné prostriedky do budúcna nezamýšľam konkrétne využitie.
VÝSLEDOK
13. Aká kombinácia očakávaného výnosu a rizika charakterizuje Vami zamýšľanú investíciu?
a) Minimálny výnos s nízkym rizikom straty istiny.
b) Očakávaný priemerný ročný výnos nad úrovňou úrokov z bankových depozitov a riziko čiastočnej straty investovanej čiastky.
c) Očakávaný priemerný ročný výnos na úrovni niekoľkonásobku úroku z bankových depozitov a riziko možnej vysokej straty investovanej čiastky v extrémne nepriaznivej situácii
VÝSLEDOK
14. Ako by ste zareagovali na pokles hodnoty Vašej investície o 20% už počas prvých šiestich mesiacov?
a) Nebudem čakať, ihneď investíciu odpredám a ukončím zmluvný vzťah.
b) Krátkodobý pokles mi nevadí, až v prípade dlhodobého poklesu urobím zmenu.
c) Urobím ďalší nákup, lebo cena je práve teraz výhodná.
VÝSLEDOK

1. POČET ZÍSKANÝCH BODOV

SPOLU

ODPORÚČANÁ STRATÉGIA / PORTFÓLIO NA ZÁKLADE ZÍSKANÝCH BODOV:

Získaných bodov Konzervatívna Vyvážená / Indexové portfólio Dynamická High Risk
0 – 4 body
5 – 8 bodov
9 – 12 bodov
13 bodov a viac

2. V ODPOVEDIACH BEZ BODOV BOLA OZNAČENÁ NAJMENEJ RIZIKOVÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA / PORTFÓLIO:

Stratéga / Portfólio Konzervatívna Vyvážená / Indexové portfólio Dynamická High Risk
Najmenej riziková stratégia - označená klientom

3. PRE KLIENTA, NA ZÁKLADE ODPOVEDE NA OTÁZKU Č.9 JE VHODNÉ INDEXOVÉ PORTFÓLIO:

Áno       Nie      

KLIENTOVI NIE JE MOŽNÉ SPROSTREDKOVAŤ INDEXOVÉ PORTFÓLIO.

4. KLIENTOVI SÚ NA ZÁKLADE INVESTIČNÉHO PROFILU ODPORÚČANÉ NASLEDOVNÉ INVESTIČNÉ STRATÉGIE / PORTFÓLIO:

Stratéga / Portfólio Konzervatívna Vyvážená / Indexové portfólio Dynamická High Risk
Finančný agent označí vybrané Stratégie / Portfólio

OPRÁVNENIE POSKYTOVAŤ FINANČNÉ SLUŽBY

Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej ako “Zákon“) samostatný finančný agent pracuje na základe nevýhradnej písomnej zmluvy so spoločnosťou CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., so sídlom: Pribinova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 36 853 054, registrácia: Obchodný register OS Bratislava I, Oddiel: Sa, Vl. č. 4295/B ( ďalej“ CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.).

Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je obchodníkom s cennými papiermi regulovaný Národnou bankou Slovenska pod č. ODT-5059-3/2012 v znení neskorších rozhodnutí.

Finančný agent, ktorý s Klientom spisuje tento dotazník, musí byť zapísaný v registri vedenom Národnou bankou Slovenska alebo je konateľom / zamestnancom SFA, ktorý má registráciu pre Kapitálový trh. Svoje registračné číslo uvádza na prednej strane Dotazníka. V prípade, ak finančný agent nie je konateľom / zamestnancom SFA je možné registráciu finančného agenta a jeho registračné číslo overiť na webovej stránke Národnej banky Slovenska www.nbs.sk, v časti „dohľad nad finančným trhom“

INFORMÁCIE O PRÁVNYCH NÁSLEDKOCH UZAVRETIA ZMLUVY

Právnym následkom uzavretia Zmluvy o riadení portfólia je predovšetkým vznik práv a povinností Klienta a Obchodníka, vyplývajúcich zo Zmluvy o Riadených Portfóliách a Všeobecných obchodných podmienok. Po akceptovaní Návrhu zmluvy zo strany Obchodníka vzniká zmluvný vzťah ako záväzok Klienta a Obchodníka na poskytovanie služieb za fi nančné plnenie počas dohodnutej doby trvania Zmluvy. Ak to obchodné podmienky dovoľujú, môžu sa zmluvné strany v priebehu trvania zmluvného vzťahu dohodnúť na zmene zmluvných podmienok.

ODMENA, VÝŠKA POPLATKOV A INÝCH NÁKLADOV

Finančný agent prijíma za poskytnutie služieb peňažné plnenie od Obchodníka. Klient má právo podľa zákona žiadať od finančného agenta informáciu o výške odmeny. Obchodník si za služby v zmysle Zmluvy účtuje odplatu vo výške uvedenej v Cenníku služieb Riadenia portfólia zverejnenej na webovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk.

PODSTATNÉ INFORMÁCIE

Finančný agent nie je oprávnený prijímať a to ani v hotovosti platby od Klienta.
Všetky platby, plnenia a výnosy Klienta sú poukazované priamo na účet Klienta.
Akékoľvek výnosy Klienta vyplývajúce zo zmluvy podliehajú daňovému režimu. Zdanenie závisí na osobných pomeroch klienta a môže sa meniť.

KATEGORIZÁCIA KLIENTA

Kategorizácia Klientov je upravená v zmluvnej dokumentácii.

STUPNE INVESTIČNÝCH STRATÉGIÍ A ICH RIZIKO

Sú špecifikované v zmluvnej dokumentácii.

POSTUP PRI PODÁVANÍ SŤAŽNOSTÍ

Klient môže podať sťažnosť na vykonávanie činnosti Obchodníka alebo finančného agenta písomnou formou v súlade s ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk/mifid/GDPR.

OCHRANA FINANČNÝCH NÁSTROJOV A PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV KLIENTA

Majetok Klienta zverený obchodníkovi s cennými papiermi nie je súčasťou majetku obchodníka s cennými papiermi. Obchodník s cennými papiermi nesmie využiť zverené peňažné prostriedky a finančné nástroje klientov vo vlastný prospech alebo v prospech tretích osôb; to neplatí, ak s takýmto použitím klient súhlasil. Systém ochrany pred zlyhaním obchodníka je zabezpečený najmä Garančným fondom investícií. Tento investičný fond je tvorený príspevkami obchodníkov s cennými papiermi, do ktorého prispieva aj Obchodník, a slúži na poskytovanie náhrad v rozsahu a za podmienok uzavretých zákonom o cenných papieroch .Miesto a dátum podpisu:   Miesto a dátum podpisu:  
Podpis klienta:    Podpis zástupcu obchodníka: